Asian Series ͡ҡȷҧԨԷŷ

ͧ ѹ - ʶҹ ҡ
شʹિѧǧ (The Emperorˈs Cook)   Thai PBS (ͧ3)  
Tiger Mum   Thai PBS (ͧ3) չ 
I Can Hear Your Voice   3Fanily (ͧ13) 3 .. 60
The Empress Of China   ͪͧ 3 չ
Nirvana In Fire   ͪͧ 3 չ
God Of War Zhao Yun   ͪͧ 3 չ
Sound of the Desert   ͪͧ 3 չ
Hwarang: The Poet Warrior Youth   ͪͧ 3
Saimdang, Memoir of Colors   ͪͧ 3
The Royal Gambler   ͪͧ 3
Flower Of Prison   ͪͧ 3
Empress Ki    ͪͧ 3
ͺԹ һѡԷѡԭҳ (Goblin) .-. 20.00 . True4U (ͧ24)   26 .. 60
ѡԵ (W – Two Worlds Apart) -. 20.00 . True4U (ͧ24)     
The K2   True4U (ͧ24)    
Cheese in the Trap   True4U (ͧ24)    
Signal   True4U (ͧ24)    
Oh My Ghostes   True4U (ͧ24)    
Remember You   True4U (ͧ24)  
ʹ˭ԧѹ (Ban Shu Legend)  .-. 18.20 . NOW26 (ͧ26)  չ   3 .. 60
ѵѡ (Diamond Lover)   NOW26 (ͧ26)  չ   
¹ ͧ¨ (Lucky Tianbao)   ͧ 8 (Ţ 27) չ   
Թѡ (Drinking Solo)   ͧ 8 (Ţ 27)    
My Girl  -. 13.00 . ͧ 28SD   31 .. 2560
Blade Man   ͧ 28SD  
Stay With Me
  ѰTV HD (ͧ32)  չ 
Թ§ Ѩлѭҹ (The Master Of The House)   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
War of Desire
  ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ʹѤѡ׺ (Chinese Detective)    ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ŧѡѧʹ (Singing All Along)    ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ͧ͹ ʹ˭ԧ㨷й (The Eldest)   ѰTV HD (ͧ32) 
Double Happiness   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
¹ (ѧҺ)   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ѡҹѹѹ (Chocolat) .-. 02.10 . 7HD (ͧ35) ѹ 29 ..
Ἱѡ… (Marriage Over Love)   7HD (ͧ35)  
Romance of The Condor Heroes    7HD (ͧ35) չ   
Love Yun Ge From the Desert    7HD (ͧ35) չ   
The Four    7HD (ͧ35) չ   
Youˈre All Surrounded   7HD (ͧ35)  
Tomorrow With You   7HD (ͧ35)  
Marriage Over Love   7HD (ͧ35)  
My Little Lover - Minami Kun No Koibito   7HD (ͧ35)  
Another Miss Oh   7HD (ͧ35)     
Remembering Lichuan   7HD (ͧ35) չ  
Missing 9   7HD (ͧ35)    
Demon Girl
  7HD (ͧ35)
Modern Farmer   7HD (ͧ35)
Marriage Contract   7HD (ͧ35)
Birth of beauty    PPTV HD (ͧ36)     
Yong Pal    PPTV HD (ͧ36)      
Lovers of Music   PPTV HD (ͧ36)      
Beating Again   PPTV HD (ͧ36)     
Unkind Ladies   PPTV HD (ͧ36)     

 

 

 

 

 

Asian Series ͡ҡȷҧк
 ***ѹ-ҵẺҡ
ͧ ѹ - ʶҹ ҡ ˵
ѡþôҪǧ (The Great Emperor in Song Dynasty) - 20.00. TRUE ASIAN SERIES HD չ 09 .. 60
-ӨѴ-§ (The God of Risk)
- 20.00. TRUE ASIAN SERIES HD 25 .. 60
ǧ (Flower of Queen)
- 21.00. TRUE ASIAN SERIES HD 27 .. 60
Inspector Zenigata - 20.00. GEM 04 .. 60
Drops Of God - 20.00. GEM 12 .. 60

  

   

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.dramaschedule.com | Administrator