Asian Series ͡ҡȷҧԨԷŷ

ͧ ѹ - ʶҹ ҡ
شʹિѧǧ (The Emperorˈs Cook)   Thai PBS (ͧ3)  
Tiger Mum   Thai PBS (ͧ3) չ 
The Empress Of China   ͪͧ 3 չ
Nirvana In Fire   ͪͧ 3 չ
God Of War Zhao Yun   ͪͧ 3 չ
Sound of the Desert   ͪͧ 3 չ
Hwarang: The Poet Warrior Youth   ͪͧ 3
Saimdang, Memoir of Colors   ͪͧ 3
The Royal Gambler   ͪͧ 3
Flower Of Prison   ͪͧ 3
Empress Ki    ͪͧ 3
ȡҪ (Chakravartin Ashoka Samrat) .-. 18.20 . ͧ13Family Թ 1 ..
ѡԵ (W – Two Worlds Apart) -. 20.00 . True4U (ͧ24)     
Goblin .-. 20.00 . True4U (ͧ24)   Ҥ 60
The K2   True4U (ͧ24)    
Cheese in the Trap   True4U (ͧ24)    
Signal   True4U (ͧ24)    
Oh My Ghostes   True4U (ͧ24)    
Remember You   True4U (ͧ24)  
ѵѡ (Diamond Lover)   NOW26 (ͧ26)  չ    
The Legend Of Ban Su    NOW26 (ͧ26)  չ   
Թѡ (Drinking Solo)   ͧ 8 (Ţ 27)    
Blade Man   ͧ 28SD   23 ..
On the Wings of Love -. 16.00 . ͧ 28SD ԻԹ  8 ..
Stay With Me
  ѰTV HD (ͧ32)  չ 
Թ§ Ѩлѭҹ (The Master Of The House)   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
War of Desire
  ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ʹѤѡ׺ (Chinese Detective)    ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ŧѡѧʹ (Singing All Along)    ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ͧ͹ ʹ˭ԧ㨷й (The Eldest)   ѰTV HD (ͧ32) 
Hero Qi Ji Quang   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
Double Happiness   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
¹ (ѧҺ)   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ǹ (Oh My Venus) .-. 01.10. 7HD (ͧ35)   28 ..
Romance of The Condor Heroes    7HD (ͧ35) չ   
Love Yun Ge From the Desert    7HD (ͧ35) չ   
The Four    7HD (ͧ35) չ   
Youˈre All Surrounded   7HD (ͧ35)  
Marriage Over Love   7HD (ͧ35)  
My Little Lover - Minami Kun No Koibito   7HD (ͧ35)  
Another Miss Oh   7HD (ͧ35)     
Remembering Lichuan   7HD (ͧ35) չ  
Missing 9   7HD (ͧ35)    
Demon Girl
  7HD (ͧ35)
Ice Fantasy
  7HD (ͧ35) չ
Marriage Contract   7HD (ͧ35)
Birth of beauty    PPTV HD (ͧ36)     
Yong Pal    PPTV HD (ͧ36)      
Lovers of Music   PPTV HD (ͧ36)      
Beating Again   PPTV HD (ͧ36)     
Unkind Ladies   PPTV HD (ͧ36)     

 

 

 

 

Asian Series ͡ҡȷҧк
 ***ѹ-ҵẺҡ
ͧ ѹ - ʶҹ ҡ ˵
ѡ.. (MY MOM) - 21.00. TRUE ASIAN SERIES HD 21 .. 60
ȹѡ...͹ (MY DANGEROUS WIFE) - 20.00. TRUE ASIAN SERIES HD 8 .. 60

  

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.dramaschedule.com | Administrator